LOV FOR BRATSBERG IDRETTSLAG STIFTET 1. APRIL 1931

§ 1 FORMÅL


Lagets formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme idrett i sunne former.

§ 2

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Sor-Trondelag idrettskrets. Laget er tilsluttet de særforbund som lagets årsmote bestemmer. Laget er for tiden tilsluttet:

Norges Fotballforbund gjennom Sor-Trondelag Fotballkrets

Norges Håndballforbund gjennom Trondheim Håndballkrets

Norges Skiforbund gjennom Sor Trondelag Skikrets

Norges Friidrettsforbund gjennom Sor-Trondelag Friidrettskrets

Laget har sete i Trondheim kommune, og har Bratsberg-område som sitt hovedarbeidsområde. Laget er medlem av idrettens kontaktutvalg (Idrettsrådet) i kommunen.

§ 3 MEDLEMMER

Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis fodselsdato og adr. + evt. tlf. nr., og om sokeren for har vært eller er medlem av lag tilsluttet NIF.

Opptak av nytt medlem skal straks fores inn i lagets medlemsregister. En soker kan ikke tas opp uten at forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet.

Medlemskap i laget er forst gyldig og regnes fra den dag kontigenten er betalt. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, vært tilsluttet laget i minst 1 måned og ha sitt forhold til laget i orden. Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds samt lagets lover og bestemmelser.

For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds "Straffebestemmelser om forgåelser".

§ 4 KONTIGENT

Kontigenten betales forskuddsvis og storrelsen fastsettes hvert år av årsmotet. Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontigent. Medlemmer som skylder kontigent for mer enn 1 år, mister sine rettigheter og kan av hovedstyret strykes av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen for skyldig kontigent og andre forpliktelser er ordnet.

§ 5 TILLITSVALGTES GODTGJORELSE

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeide, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjorelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 6 INHABILITET

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr.NIFs lov §2-7.

§ 7 ÅRSMOTER

Lagets hoyeste myndighet er årsmotet som holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Årsmotet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel,direkte til medlemmene eller ved kunngjoring i pressen.

Forslag må være sendt til hovedstyret senest 2 uker for årsmotet. Fullstendig sakliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke for årsmotet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmotet. Årsmotet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmotet er vedtaksfor med det antall stemmeberettigede medlemmer som moter.

Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alm. flertall av de avgitte stemmene. Se lovens §§12,13. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

De vedtak som gjores må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.

På årsmotet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppfort på saklisten senest 1 uke for årsmotet. Andre saker kan behandles og avgjores når 2/3 av de fremmotte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

Årsmotet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behover ikke være medlem av laget.

ÅRSMOTET SKAL:

1. Behandle årsmelding, herunder avdelingenes årsmeldinger.

2. Behandle regnskap, herunder avdelingenes regnskap, i revidert stand.

3. Behandle innkomne forslag og saker som fremmes av hovedstyret.

4. Fastsette kontigent.

5. Vedta budsjett, herunder avdelingenes budsjett.

6. Velge folgende tillitsverv:

a) Hovedstyrets arbeidsutvalg

b) Revisorer

c) Representanter til idrettens kontaktutvalg i kommunen.

d) Representanter til ting i de organisasjoner laget er tilsluttet.

e) Valgkomite

f) Finanskomite

g) Festkomite

h) Bratsbergbyggens redaksjonskomite

i) Lov og organisasjonskomite

j) Hus og anleggskomite

k) Fotballavdelingens styre

l) Friidrettsavdelingens styre

m) Håndballavdelingens styre

n) Skiavdelingens styre

o) Barne og ungdomsavdelingens styre

p) Trimavdelingens styre

7. Gjore vedtak om å opprette, endre eller legge ned avdelinger for de enkelte idretter.

VALGORDNING

Arbeidsutvalget skal ha folgende sammensetning:

Leder, adm.nestleder, sportslig nestleder, sekretær og forretningsforer. Til sammen 5 personer som velges på årsmotet. Lederen velges særskilt for hvert år. De ovrige velges og vekselsvis for en periode på 2 år; slik at adm. nestleder og sekretær velges det ene året, sportslig nestleder og forretningsforer det andre året.

Lagets avdelingsstyrer skal ha folgende sammensetning:

a) Skiavdelingsstyret, 5 personer som velges på årsmotet.

Leder velges særskilt for hvert år.

Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem, to og to velges samlet annethvert år for en periode på to år.

b) Håndballavdelingsstyret, 5 personer som velges på årsmotet.

Leder velges særskilt for hvert år.

Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem, to og to velges samlet annethvert år for en periode på to år.

c) Fotballavdelingsstyret, 5 personer som velges på årsmotet.

Leder velges særskilt for hvert år.

Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem, to og to velges samlet annethvert år for en periode på to år.

d) Friidrettsavdelingsstyret, 5 personer som velges på årsmotet.

Leder velges særskilt for hvert år.

Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem, to og to velges samlet annethvert år for en periode på to år.

e) Barne og ungdomsavdelingsstyret, 3 personer som velges på årsmotet.

Leder velges særskilt for hvert år.

Nestleder/sekretær og kasserer/materiellforvalter, en og en velges annethvert år for en periode på to år.

f) Trimavdelingsstyret, 3 personer som velges på årsmotet.

Leder velges særskilt for hvert år.

Nestleder/sekretær og kasserer/materiellforvalter, en og en velges annethvert år for en periode på to år.

Lederen i avdelingsstyrene er ansvarlig for å få avdelingen konstituert innen 14 dager etter årsmotet, og rapportere dette til hovedstyret.

Hovedstyrets komiteer skal ha folgende sammensetning:

a) Finanskomite, 5 personer som velges på årsmotet.

Leder velges særskilt for hvert år. Nestleder, sekretær, kasserer og materiellforvalter, to og to velges samlet annethvert år for en periode på to år. Lederen deltar regelmessig på lagets hovedstyremoter. Lederen har moterett, men ikke stemmerett i hovedstyret, unntatt fra dette er saker som angår komiteens arbeidsområde.

b) Hus og anleggskomite, 6 personer som velges på årsmotet.

Leder velges særskilt for hvert år. 2 husansvarlig, 1 kjokkenansvarlig og 2 utenomhusansvarlig. Tre og to velges samlet annethvert år for en periode på to år. Lederen deltar regelmessig på lagets hovedstyremoter. Lederen har moterett, men ikke stemmerett i hovedstyret, unntatt fra dette er saker som angår komiteens arbeidsområde.

c) Festkomite, 3 personer som velges på årsmotet.

Lederen velges særskilt for hvert år. To medlemmer, en og en velges annethvert år for en periode på to år.

d) Bratsbergbyggens redaksjonskomite, 4 personer som velges på årsmotet.

Ansvarlig redaktor, sportsredaktor og 2 journalister to og to velges samlet annethvert år for en periode på to år.

e) Revisorer, 2 personer med personlige varamenn velges på årsmotet. 1 revisor med personlig vararepresentant velges særskilt og annethvert år for en periode på to år.

f) Lov og organisasjonskomite, 3 personer som velges på årsmotet. Leder velges særskilt for hvert år. En og en velges annethvert år for en periode på to år.

g) Valgkomite, 3 personer som velges på årsmotet. Leder velges særskilt for hvert år. En og en velges annethvert år for en periode på to år.

h) Representanter til ting.

Komiteene konstituerer seg innen 14 dager etter årsmotet, og rapporterer dette til hovedstyret. Komiteene skal til enhver tid folge gjeldende arb.instruks.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det stemmelikhet, avgjores valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemning, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i forste omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de ovrige kandidater, og etter denne avstemning ansees de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjores valget ved loddtrekning.

§ 8 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMOTER

Ekstraordinært årsmote holdes når hovedstyret bestemmer det eller overordnet idrettsmyndighet, eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjores på samme måte som ordinære årsmoter og innkalles av hovedstyret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmote kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmotet omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 MEDLEMSMØTER

Medlemsmoter holdes når hovedstyret finner det nodvendig.

§ 10 HOVEDSTYRET

Laget ledes av hovedstyret som er hoyeste myndighet mellom årsmotene.

Hovedstyret består av:

Leder, adm.nestleder, sportslig nestleder, sekretær og forretningsforer ( arbeidsutvalget ), alle valgt av lagets årsmote, samt lederen i folgende avdelinger:

Fotballavdeling

Håndballavdeling

Skiavdeling

Friidrettsavdeling

Barne og ungdomsavdeling

Trimavdeling

Til sammen 11 personer.

HOVEDSTYRET SKAL:

1. Iverksette årsmotets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad, herunder vareta lagets interesser ovenfor det offentlige gjennom Kontaktutvalget.

3. Vurdere de okonomiske behov innen laget og fordele midlene til de enkelte grupper etter opptrukne planer og godkjente budsjett. Tilskudd fra det offentlige, inntekter fra ikke idrettslig virksomhet og lagskontigent disponeres av lagets hovedstyre.

4. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.

5. Etter evne soke å lose lagets oppgaver, jfr.§1.

6. Til enhver tid folge gjeldende arbeidsinstruks.

Hovedstyret/arbeidsutvalget holder mote når lederen eller et flertall av medlemmene forlanger det. Et mote er vedtaksfor når et flertall av medlemmene er tilstede.

Alle vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjor lederens stemme utslag.

Over hovedstyre/arbeidsutvalgsmoter fores protokoll.

§ 11 AVDELINGSSTYRER

1. Har lagets årsmote gjort vedtak om å opprette avdelinger, ledes hver avdeling av et styre på minst 3 medlemmer. Leder, sekretær, og kasserer. Avdelingsstyret velges av årsmotet. Avdelingens leder er medlem av lagets hovedstyre, med et annet medlem av avdelingsstyret som personlig vararepresentant. Avdelingsstyrene er forpliktet til ovenfor valgkomiteen og komme med forslag til tingrepresentanter som velges på årsmotet.

2. Avdelingsstyrene er ansvarlig ovenfor årsmotet og lagets hovedstyre for avdelingens okonomi iflg. budsjett vedtatt på årsmotet. Avdelingsstyret kan vedta tilleggskontigent til særformål innen avdelingen. Disse midler disponeres av avdelingsstyret. Avdelingsstyrene skal til enhver tid folge gjeldende arbeidsinstruks.

3. Avdelingsstyret skal behandle alle faglige saker som gjelder avdelingens idrettsgren. Det skal gjore framlegg for hovedstyret om stevner, og stå for det tekniske arrangement. I idrettstekniske saker som bare vedrorer avdelingen, handler avdelingen selvstendig. Avdelingene plikter å informere sitt særforbund/særkrets om evt. inn/utmeldinger.

Hver avdeling kan ved behov opprette komiteer eller tilknytte seg personer som har spesielle oppdrag. Avdelingsstyret skal utarbeide instruks for disse som fremlegges for hovedstyret.

Avdelingsstyret holder mote når lederen eller et flertall av medlemmene forlanger det. Et mote er vedtaksfor når et flertall av medlemmene er tilstede. Alle vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjor lederens stemme utslag. Over avdelingsstyremoter fores protokoll.

§ 12 OPPLØSNING.

Opplosning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmote med to tredjedels flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt på saklisten, som er tilstilet medlemmene minst 14 dager for motet. Blir opplosning vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinært årsmote 3 måneder senere og for at laget skal opploses, må vedtak her gjentas med to tredjedels flertall.

Sammenslutninger med andre lag anses ikke som opplosning av laget. Vedtak om sammenslutning og nodvendig lovendringer i tilknytning til disse treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jfr. §13.

I tilfelle opplosning, tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved opplosning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

§ 13 LOVENDRING.

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmote, etter å være oppfort på saklisten, og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. §12 kan ikke endres.

Lovendringer må sendes Norges Idrettsforbund til godkjennelse, og trer ikke i kraft for de er godkjent.




Bratsberg Idrettslags lover vedtatt på årsmøtet 23.11.1992